Regulaminkonkursu „Röben Mega Dekarz”

 • Organizator Konkursu i czas trwania
 • Warunki uczestnictwa
 • Zasady konkursu
 • Obowiązek podatkowy
 • Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 • Ochrona danych osobowych
 • Postanowienia końcowe

§ 1. Organizator Konkursu i czas trwania

 1. Organizatorem konkursu „Röben MEGA DEKARZ” jest Röben Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa w Środzie Śląskiej (ul. Ceramiczna 2, 55-300 Środa Śląska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332693, NIP: 8990027076 zwana dalej „Organizatorem” lub „Röben”.
 2. Sponsorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Czas trwania konkursu to rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia, przy czym konkurs w 2019/2020 r. odbywać się będzie od 1 grudnia 2019 r. do 31. grudnia 2020 r.
 4. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.
 5. Konkurs będzie odbywał się cyklicznie w każdym roku kalendarzowym, aż do odwołania przez Organizatora, poprzez umieszczenie informacji na stronie www.megadekarz.pl

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, dokonają montażu dachówki podstawowej Röben (dalej również zwanymi produktami Roben) oraz spełnią warunki określne w Regulaminie, zwanymi dalej „Uczestnikami”.
 2. Przez udział w Konkursie Uczestnik jednocześnie akceptuje warunki ustalone w Regulaminie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Konkursie oraz prawa do nagrody, w przypadku naruszenia przez tegoż Uczestnika zasad Regulaminu, a także postępowania sprzecznego z prawem lub zasadami współżycia społecznego i/lub naruszającego dobre obyczaje handlowe, a także działania narażające na utratę przez Röben jej renomę lub negatywnie wpływające na jej interesy.
 4. Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie i do nagrody w przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu zaprzestanie prowadzić i/lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Röben Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Środzie Śląskiej.

§ 3. Zasady konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wybór najaktywniejszych Uczestników, którzy w czasie trwania konkursu zarejestrują skutecznie największą liczbę palet z produktami Röben.
 2. W celu uczestnictwa w konkursie każdy z uczestników zobowiązany jest pobrać i zainstalować aplikację „Mega Dekarz” (ze sklepu Google Play dla systemu Android lub sklepu App Store dla systemu Apple iOS).
 3. Minimalne wymagania sprzętowe: urządzenie wyposażone w system Android Kit Kat (SDK 19) lub nowszy; iOS 11 lub nowszy z wbudowanym modułem GPS, aparatem fotograficznym oraz dostępem do internetu.
 4. Zgłaszanie produktów możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu oraz aktywacji uczestnika przy użyciu ww. aplikacji (wymagane podanie danych jak: adres e-mail, nr telefonu, nr NIP).
 5. Konkursem objęte są wyłącznie pełne palety produktów (fabrycznie zapakowane), na których umieszczono kod Data Matrix.
 6. Zgłoszenie produktu następuje poprzez zeskanowanie w aplikacji kodu, przesłanie danych do serwera Organizatora, wraz z włączonymi danymi lokalizacyjnymi. Skanowanie kodów musi odbywać się na budowie, na której nastąpi montaż produktów.
 7. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia produktów jest zakończenie budowy, na której wbudowano, wmontowano produkty objęte konkursem oraz przesłanie zdjęcia zakończonej budowy. Dane lokalizacyjne zdjęcia oraz skanowanych kodów produktów muszą być zgodne, ponadto należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Zgłoszenie zakończenia budowy oraz odpowiedź na pytanie należy wykonać w aplikacji Mega Dekarz.
 8. Za każdą pomyślnie zgłoszoną paletę produktów Uczestnik otrzyma 20 zł. netto tytułem nagrody, i to pod warunkiem, że w czasie trwania konkursu Uczestnik zgłosi minimum 4 palety. Uzyskane w ten sposób nagrody, będą przyznawane i wypłacane uczestnikom konkursu po wystawieniu faktury vat w terminie 14 dni po jej otrzymaniu przez Organizatora. Najaktywniejsi trzej uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowe nagrody w postaci:
  1. 3.000 zł dla uczestnika z największą ilością zgłoszonych palet,
  2. 2.000 zł dla uczestnika z drugą ilością zgłoszonych palet,
  3. 1.000 zł dla uczestnika z trzecią ilością zgłoszonych palet.
 9. Zwycięzcy konkursu o których mowa wyżej w pkt. 8 będą informowani o wyniku mailowo lub telefonicznie. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie www.megadekarz.pl oraz portalach społecznościowych na profilu Organizatora.
 10. Wypłata nagród dla najaktywniejszych uczestników nastąpi w terminie 30 dni od daty ustalenia zwycięzców konkursu.

§ 4. Obowiązek podatkowy

Obowiązek zadeklarowania dochodu w związku z udziałem w Konkursie i rozliczenia podatku dochodowego od uzyskanych nagród, spoczywa na Uczestniku Konkursu.

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje w związku z udziałem w Konkursie mogą być zgłaszane Röben w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres reklamującego oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Röben wskazany w §1 pkt 1 Regulaminu oraz w przewidzianym wyżej terminie (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 3. Röben rozpatrzy reklamację, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania i mailowo lub pisemnie poinformuje reklamującego o zajętym stanowisku. Decyzja Röben jest ostateczna i dalsza korespondencja dotycząca reklamacji nie będzie rozpatrywana.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Röben Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Środzie Śląskiej (ul. Ceramiczna 2, 55-300 Środa Śląska). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: administrator@roben.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez dokonanie rejestracji w aplikacji „Mega Dekarz”. Jeżeli Uczestnik wyrazi na to dobrowolną i odrębną zgodę, jego dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych od Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Organizator będzie zbierał od Uczestników m.in. następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. NIP.
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od Uczestników, którym przyznano nagrody następujące dane:
  1. adres do korespondencji,
  2. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazywane innym odbiorcom tj. naszym podwykonawcom organizacyjnie wspierającym przeprowadzenie konkursu.
 11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i okres 5 lat od jego zakończenia dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora www.megadekarz.pl/regulamin
 3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Konkursu nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Röben, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Regulaminu, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora Konkursu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

Środa Śląska, dnia 20.12.2019r.

Organizator Konkursu – Röben Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa w Środzie Śląskiej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze obsługi konkursu pod nr tel. 601 55 67 95, tel. 885 555 902 lub megadekarz@roben.pl.